top of page

TEFEKKÜRÜ MEVT


İki Hayat ve İki Ölüm

Cenabı hak, Mü’min suresi 11. ayette Euzu billah bismillah, Dediler ki: Rabb'imiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık suçlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu durumdan kurtulmanın bir yolu var mı? Buyururken, Bakara suresi 28. Ayette de Bismillah Allah'a, nasıl gerçeğin üzerini örterek nankörlük edersiniz? Sizi ölüler iken var etti, sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir, buyurmakta ve 2 hayatla 2 ölümün olacağını haber vermektedir.

Bunu biraz açarsak; Dünyaya ne kadar insan gelecek ise hepsinin ruhu Adem aleyhisselam'ın sırtından yani sulbünden bizim akıl erdiremeyeceğimiz bir mahiyette ezelden yaratıldı. Araf suresi 172. Ayetinde bismillah, e lestu birabbikum buyurarak anlatıldığı üzere rabbiniz kimdir diye hepimize aklımız ve şuurumuzu yerinde olduğu halde bu soruya muhatap olduk. Orada bulunan hemen hemen bütün ruhlar kâlu bela evet, sen bizim rabbimizsin dedi. O günden sonra o ruhlar berzah aleminde tutulmaktadır. Dünyaya gönderilme zamanı geldiğinde anne rahmindeyken o ruh bedene girer. Ve dünyadaki ömrümüz bittiğinde yani ecel geldiğinde ilk ölümümüz gerçekleşmiş olur.

Ruhlarla ilgili kısaca bir açıklama yaparsak; 6 ana grupta ruh çeşidi vardır.

1.Gurup ruh, Ruhul azam ya da nefesi rahmanidir. Bu Cenabı hakk'ın kendi ruhudur. Yaratılmış değildir. Diğer tüm ruhlar yaratılmış ama bu ruh ezelidir.

2.Gurup ruh, Ruhul kudüs, Cebrail aleyhisselam'ın ruhunun hakikatidir. Onun için Cebrail aleyhisselamın bir adıda ruhul Kudüstür. Diğer meleklerin ruhları ise ruhul nurdur.

3.Gurup ruh, Ruhu sultan ve insanı natıktır. Bu da bizim ruhlarımızın bir tanesi ve en şereflisidir. Natık konuşan demektir ve aynı zamanda akıl anlamına gelir. Hem Sad suresinde hem de Hicr suresinde Bismillah, Ve nefahtu fihi min ruhi geçiyor ki, Cenabı hak burada ruhumdan üfürdüm buyuruyor. Bütün ruhların tecellisi er rahman (c.c.) esmasından bizlere intikal ediyor. Hazreti Adem aleyhisselamın balçık halindeki çamurun ömrü tamamlanıp ruha üfleme vakti geldiğinde bu ayeti celile tecelli etti. Rabbimizin zati, subuti, fili, efdali ve manevi ne kadar sıfatı varsa insan ruhunda da hepsinin tecellisi görülür. Adem aleyhisselamdan, Hazreti Havva annemiz ve Hazreti İsa aleyhisselam Cenabı hakkın kudretullah kanunu üzerine, diğer nesiller ise sünnetullah kanunu üzerine yaratılmıştır. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemiz hiç çocukluk yaşamamıştır. Ruhların bu dünya için vakitleri geldiği zaman bekledikleri yerden görevli bir melaike ruhumuzu büyük bir ihtimamla getirip anne rahmindeki cenine cenabı hak adına üflenir. O zaman ruhumuza 4 tane mühür vurulur. İşte bu kader planlamasıdır. 1-Rızık mührü, 2- Amel mührü, 3- Said mi, şakirt mi olacağımızın mührü, 4- Ecel mührü.

4.Gurup ruh, Ruhu hayvan; Bu ruh Cenabı hakkın el hayy (c.c.) esmayı şerifesinin tecellisi ile yaratılıyor. Yeryüzündeki bütün hayvanlara verilen ruhtur. Hayvan kelimesi Arapça tertibiyle Hay-va-an olarak 3 heceden meydana gelir. An ve an yaşayan canlı demektir. Bir kişiye küfür niteliğinde hakaret olsun diye hayvan dersek Cenabı hakkın el hayy ismi şerifini küçümsemiş ona hakaret etmiş oluruz.

5.Gurup ruh, Ruhu Nebahat; Bu da el hayy (c.c.) esmai şerifinin bitkilerdeki tecellisidir. Her bitki canlıdır.

2.Gurup ruh, Ruhul maden veya ruhul cemaad; Bu da el hayy (c.c.)’nun yeryüzündeki madenler ve taşlarda tecellisidir. Yani o madenlerin de bir ruhu vardır. Madenler parçalanıp mikroskopla büyütüldüğü zaman içlerinde inanılmaz bir hız ve canlılık görülür. Hareket eden moleküller içlerinde enerji taşıyorlar ki işte atom enerjisi budur.

Görülüyor ki insan 4 ruhlu bir canlıdır. Bu ruhlar ölümle bedenimizi terk ettiği anda ceset yavaş yavaş kokmaya ve şişmeye başlar. O bedeni aktif, güzel tutan ve böyle olumsuzlukların olmasına izin vermeyen güç ruhtur.

İlk Dirilme Nerede Olacak?

Ecelimizin yani ömrümüzün bitip ilk ölümü yaşadıktan sonra ilk dirilmeyi kabirde yaşayacağız. Ruh bedenimize olan görevler ifa edildikten sonra Cenabı hakkın emriyle tekrar bedene girecek. O anda bedenin tekrar canlanması El muhyi (c.c.)’nun tecellisiyle gerçekleşir. Sohbetimizin başında okuduğumuz ayeti celileler kabirdeki dirilmenin delilidir. Günümüzde kendilerini bir şey bildik zanneden ve her konuda ahkam kesen, kabir azabını, kabirdeki dirilmeyi inkar edenler bunu nasıl cevaplayacak?

Kabir azabı ve tevessül ile ilgili şahika bir delil olan bir hadisi şerif; Peygamberimiz (sav.) Ey Cibrilin, Mikail'in Rabbi, Ey İsrafilin Rabbi olan Allah'ım! Cehennem ateşinin sıcağından ve kabir azabından sana sığınırım. Beni kabir azabından koru diye dua ederdi. Burada İsrafil (as.)’ma özel olarak methu sena etmesinin sebebi İsrafil (as.)’mın peygamberimizi ilk eğiten ve eğitimde en çok emeği geçen İsrafil (as.) olmasındandır. Bu hadisi şerif hem kabir azabının varlığına delil hem de tevessüle delildir.

İkinci dirilme kıyamet günü olacak. Kıyamet günü herkes kabirlerden dirilmiş olacak. Kabirdeki sorgumuz bittikten sonra ruhumuz geri çıkar ve o beden çürür. Peygamberlerinden, şehitlerden ve salih insanlardan ruh çıkmayınca bedenleri de çürümüyor.

İnsanın Başkası Tarafından Öldürülmesi

Kuranımızda Bismillah mate kutule geçer. Bu 2 kelime çoğu zaman yan yana zikredilir. Mate (ölürseniz), kutule (öldürülürseniz) anlamındadır. İster yatağınızda normal ölün isterseniz bir başka insanın sebep olduğu şekilde öldürülme olsun iki şekilde de ruhunuzu ben kabzederim buyuruyor cenabı hak. Vakıa suresinde de Bismillah, nahnu kadderna beynekumul mevte buyurur ki kader yok diyen sapıklara da cevap niteliğindedir. Burada sizin aranızda ölümü, yani ister ölün ister öldürülün biz takdir ettik, buyuruyor.

Öldürülenler de katledilerek öldürülenler ve şehit edilenler olarak ikiye ayrılıyor. Şehitlerin ruhlarını Azrail (as.) almaz, cenabı hak bizzat alır. Cenabı hak bizzat aldığında bedeninde hiç acı hissetmez. Yani ruh öyle çıkıyor ki hiç acı hissetmiyor. Bu da büyük bir şeref oluyor. Her 2 ölümde de kader planlamasının tahakkukunu görmüş oluyoruz. Burada katilin suçu o fiili işlemiş olmasıdır.

İnsanoğlunun ve cinnilerin kader planlamasına karşı iki zırhı vardır. 1- Kabul olan dua zırhı, 2- Sadaka zırhı. Peygamberimiz (sav.) Sadaka kötü ölümü def eder, buyuruyorlar. O zaman az ya da çok insan kendini sadaka vermeye alıştırması gerekir. Tesbihatımızı yaparken bütün müminlerin ruhlarına hediye eylememiz de sadaka yerine geçer.

Hazreti Abdullah bin Ömer (ra.) aktarıyor. Rasulullah (sav.) Allah'ım suikasta uğramaktan sana sığınırım diye dua ederlerdi, buyuruyor.

Tevfi ile Mevti Beklemek

Zümer suresi ve Enam suresinde geçen teveffa kelimesi teveffi ve vefat anlamına gelir. Uyutulma demektir. Uyku aslında bir çeşit vefattır. Ruh uyku esnasında kabzedilir. Cenabı hak iradesiyle tekrar ya gönderir ya da göndermez. Geri gelebilme ihtimali olduğu için bunun adı teveffidir. Nisa suresinde bismillah Yeteveffa hunnel mevtu geçer ki Cenabı hak burada mevt ile teveffiyi birlikte kullanıyor. 4 ruhu aynı anda taşıyan insan öldüğü zaman hem mevti hem de teveffiyi yaşar. Öyleyse Ruhun geldiği yere geri gitmesinin adı vefattır. Yani ruh rabbine vefa gösterdi ve geldiği yere geri döndü anlamına gelir.

Ali İmran, Enbiya ve Ankebut surelerinde Bismillah, Kullu nefsin zaikatul mevt, yani her nefis ölümü tadacaktır. Buyururken burada ruh yerine nefis kullanılmaktadır. Çünkü ölen nefis ve bedendir ruh değildir. Uyku sırasında nefsimiz bedenimizden ayrılır müteveffa olur. Cenabı hakkın geri git bedenine gir demesini bekler. Komaya giren insanın da baygınlık hali yaşayan insanın da gaybet hali yaşayan insanın da nefsi mevt olmuş yani ölmüş değildir.

Gaybet hali bir manevi haldir. Rabbimizin lütfuyla manevi derecesi yükselmiş zatların zaman zaman kalbine feyiz, ilham ve her türlü sırlı bilgilerin ilham olur. O anda kişi dünyadan kopmuş gibi bir hal yaşar ve o esnada sinir sistemi dahi durur. Manevi hal budur. Öyle hoplayıp zıplayarak manevi hal olmaz. Manevi hâl gelen kişinin bir tarafını kesseniz dahi o acıyı hissetmez. Peygamber efendimiz bu manevi hâle geçtiğinde dünyadan öyle kopardı ki Hazreti Aişe annemize kelimeni konuş ya Humeyra konuş ki bu dünyaya daha çabuk döneyim derdi. (Humeyra, Hazreti peygamberimizin çok güzel bir yapısı olduğu için Aişe annemize verdiği özel bir sıfattır.)

Kehf suresinde Bismillah, Ve tahze buhum ey kazan ve hum rukudun. O Ashabı kehf yedidir, sekizdir, altıdır. Diyerek sayılarını biz biliriz. Sen onları uyanık sanırsın. Halbuki onlar uykudadırlar. Hatta bakınca korkarsınız, buyuruyor. Onlar ölü değiller. Bedenlerinde ruh yoktur ama ne çürür, ne kokar 309 yıl o bedene hiçbir şey olmamıştır. Kültürümüzde kullandığımız merhum, merhume veya meyyit, meyyite müteveffa kelimesiyle aynı kökten türemiştir.

Akıl bize verilen öyle bir cevherdir ki onunla temyiz ederiz. Yani olumluyla olumsuzluğu yanlışla doğruyu en güzel şekilde ayırmak için kullanırız. İnsan uykuda olduğu zaman akıl ve onun biriktirdiği şuur çalışmaz. O yüzden uyuyan kişi yapamadığı ibadetlerden sorumlu değildir.

Nefes alıp vermemize teneffüs denir. Bu nefes alıp vermemizi sağlayan ruhtur. Bedenimiz, elimiz, ayağımız, organlarımız, başımız, gözümüz, kulağımız, saçlarımız sürekli bir enerjiyle çalışır. Ruhumuzda öyle bir enerji var ki bitmez. O bittiği anda beden ölür. 5-10 kişinin taşıyamayacağı bir yük haline geliyor.

Hem Bakara hem Ali İmran suresinde Bismillah, Onlar diridir derken peygamberler, şehitler ve büyük salih insanları kastetmektedir. Ölen nefistir. Ruh asla ölmez. Ruhumuz Adem aleyhisselamın bedeni yaratılmadan 3.000 küsur yıl önce vardı. Cennet hayatı, cehennem hayatı sonsuz olacak ve ruhlar hiçbir evrede ölümü tatmayacaktır.

Ölüm Hâlinde Ruhumuz Nasıl Kabzedilir?

Kabz Arapçada el demektir. Yani ruhumuz bedenimizden çıkıyor, bir elin avucuna giriyor. Bir elin bedenden çıkan ruhumuzu avucunun içine alması anlamına gelir. Enam suresinde ve secde suresinde Bismillah melikül mevt olarak geçer. Hazreti Azrail aleyhisselam ve yardımcısı olan meleklerdir. Yine Zümer suresinde Mevtü imate geçer. İmate Cenabı hakkın bedeni terk etmesi için nefse ölümü yaratmasıdır. Cenabı hakkın El mumit (c.c.)’nun tecelli etmesi ve nefse ölümü halk etmesidir.

Güçlü bir hadisi şerife göre Melekul mevt yani Azrail aleyhisselamın görevlendireceği yardımcıları aracılığı ile hayvanların ruhu kabzedilir. Zayıf bir hadisi şerife gör de Hayvanlar bizim anlayamayacağımız dilde cenabı hakkı zikreder. O tespihi bittiği zaman Azrail aleyhisselam devreye girmeksizin cenabı hak bizatihi alır.

Bitkilerin ölümü ise Cenabı hakkın verdiği bir izinle ruhlarının ayrılmasıyla o bitki kurumaya başlar. Yani bitki koparılınca ruhu da kendiliğinden orayı terk eder.

Melekül mevt olan Azrail aleyhisselam'ın asıl adı Abdullah’tır. Ancak Cenabı hak kuranımınızda melikül mevt olarak isimlendirir. Halk arasında da Azrail aleyhisselam olarak nitelendirilir. Ama cenabı hakkın divanında adı Abdullah’tır. Cenabı hakk'ın seçkin kulu anlamına gelir.

Azrail aleyhisselam ve mahiyetindeki yardımcıları bir ruhu kabzederken Zümer suresinde bismillah Allahu yetevaffa el enfuse buyurduğu gibi Allah adına o ruhu oradan çekip alıyor. Azrail aleyhisselam Rabbimizin emri gereği üflenmiş ruhu insaniyi, ruhu hayvaniyi (can, nefis) ve aklı temyiz dediğimiz ruhu natikayı bedenlerimizden aynı anda kabzediyor. İşte o zaman ölüm gerçekleşiyor.

Şimdi daha önce öğrendiğimiz dualarımızı bir hatırlayıp bu günkü öğreneceğimiz duayı da ekleyerek sohbetimizi tamamlayalım.

1-Rabbimiz nefislerimizi haramlara karşı helallerinle doyur. 2-El hafiz olan yüce rabbimiz biz Müslümanların deprem musibeti sınavımızı hitama erdir. Bölgemizde yıkıcı ve öldürücü zelzelelerin olmasına izin verme. 3-Allahümme'ftah lî ebvâbe rahmetike. 4- Ya Rabbi bizi zatının muhabbeti ile ve zatına yaklaştıklarının muhabbetiyle rızıklandır. 5-Teveffeni muslimen ve elhıkni bis salihin. 6- Ya Rabbi insan eliyle öldürülmekten yakınlarımın böyle bir fitne ile imtihan olunmasından sana sığınırım.

Euzubillah bismillah, Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakirun. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakirun. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakirun.(Kasas/24) el fetiha

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page