top of page

MÜKERREREN (TEKRAR TEKRAR) VERİLEN NİMETLER


Cenabı hak Bakara, Casiye ve Nur surelerinde canlılar için rüzgârları evirip çevirdiğini ve bulutların da bunların taşıdığını ifade eder. Er rih rüzgar, er riyah rüzgarlar anlamına gelir. Cenabı hak rüzgarları 27 ayette anlatır.

Bahar gelince toprağın yeniden bitirmesi olmasaydı insanların, cinlerin hayvanatın ve haşaratın rızıkları nasıl temin edilebilirdi.

Hud suresinin 6. ayetinde euzubillah bismillah, Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızkuha Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın, buyurur. Ancak insan kendisine verilecek olan rızkını çalışıp kazanması gerekir.

Rızıkların oluşmasında rüzgar ve bulutların katkıları

Bakara suresinde euzubillah bismillah es sahab geçer bulutlar ile suyun dünyanın her noktasına tevzi ederiz buyurur. Everest tepesinin en ucundaki canlıya kim rızık götürebilir.

Bulutlar on binler ton ağırlığındaki su ile havada muallakta dururlar.

Cenabı hak, Nahl suresi 79. Ayet ve Mülk suresi 19. ayetinde euzubillah bismillah Allahın emrine boyun eğerek uçan kuşları gökte ancak Allah tutar, buyuruyor. Bazı kuşların hiç kanatlarını oynatmadan havada durduğunu görürüz.

Kuranımız kuşların uçmasını tayr olarak ifade eder. Caferi Tayyar radiyallahuanhanın şehit olduğunda cennete uçarak gittiği ifade edilerek ona Caferi Tayyar denildi. Yine Tayyare de bu kökten gelir.

Bakara suresinin 164. ayetinde euzubillah bismillah …ves sehabil musahhari… emre hazır olan bulutlar buyurur. Bir askerin komutanından gelecek emri beklediği gibi bu bulutlar da Cenabı hakkın emrini beklerler. O nereye emrederse oraya gider içinde taşıdığı suyu indirir.

Fatır ve Fetih suresinde de bulutlardaki suların mahlukatın ihtiyacı esnasında onların menfaatlerine uygun miktarda yağdırılır, buyuruyor.

Araf suresi 9. ayetinde euzubillah bismillah … fe suknahu ila beledin meyyitin, onu ölü bir beldeye sürükler götürürüz, buyurur.

Peygamber Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle bir olay anlatır. Bir kişi tarlasına giderken üzerindeki buluttan falanın bahçesini sula diye bir ses gelir. Bunu duyan adam hemen söylenilen bahçeye gitti. Vardığında bir bulutun sadece bu tarlaya yağış bıraktığını gördü. Adam bahçe sahibine ulaşıp durumu anlattı. Bahçe sahibi; Ben elime geçen ürünün üçte birini fakirlere, dilencilere ve yolculara veriyorum dedi. Burada cömertliğin nasıl hoş bir durum olduğuna ve buluta verilen emri duyan adamın da cenabı hakkın ikramından nasiplendiğine şahit oluyoruz.

Cenabı hak Enbiya suresinin 30. Ayetinde de biz canlı olan her şeyi sudan yarattık buyurur. Adem (as.) topraktan yaratıldı ama toprağın balçık olması için yine suyla yoğrulduğu için insan vücudunun dörtte üçü sudan oluşmaktadır.

Nuh suresi 10. Ve 11. ayetlerinde euzubillah bismillah, Fe kul tustagfıru rabbekum innehu kane gaffara… Yursilis semae aleykum midrara. istiğfar edin ki size bol bol yağmur verilsin, buyurur.

Müslüman olan herkes önce istiğfar etmelidir herkes bu emirden mesuldür. Bu ayete göre her Müslüman günlük 100 kere esteğfurlullah ve etubu iley, 100 defa Allahummağfirli ve tub aleyna inneke ettevveburrahim, 100 defa da seyyidül istiğfar okumalı ve ardından da Ya rabbi ülkemize hayırlı ve bol yağmur lütfu ihsan eyle diye dua etmelidir. Bu emirdir.

 Hazreti Aişe annemiz; peygamberimiz bir bulut gördüğünde rengi değişirdi. Korkarak ellerini kaldırıp Allahım bu bulutun şerrinden sana sığınırız diye dua ederdi. Bulut yağmura dönerse neşelenir ve Allahım bununla bize faydalı mahsul kıl diye dua ederdi, buyuruyor.

Bir Müslüman kendi ülkesinin her haliyle hemhal olmak zorundadır. Kurtubi tevsirinde bulut yağmurun eleğidir buyuru. Bulut içindeki taşıdığı yağmuru bazen rahmete bazen de afete dönüştürür.

Hicr suresi 22. ayetinde euzubillah bismillah Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna… rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik, buyurur. Başka ayette de ve tasrifi geçer ki rüzgarların evrilip çevrilmesi aşılama olması içindir, buyurur.

Rüzgar çeşitlerine bir göz atarsak;

1-Kuzeyden esen rüzgar soğuk ve kurudur. Nemsizdir.

2-Güneyden esen rüzgar da sıcak ve nemlidir.

3-Doğudan esen de saba rüzgar da kurudur sıcaktır cenabı hak bu rüzgarla azap gelir.

4-Debur rüzgarı batıdan eser soğuk ve nemlidir. Daha ileri bir azap rüzgarıdır. Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavmi bu rüzgarla helak edilmiştir.

İnsanlar ve tüm canlılar bir araya gelse bu rüzgarların yönünü değiştiremez.

Kamer suresi 19. ayetinde euzubillah bismillah …rihan sarsaren, uğultulu bir rüzgar gönderdik, buyurur. Bu ayet Ad kavmini nasıl helak olduğunu anlatır.

Fussilet suresinin 15. ayetinde de Fe emma adun festekberu… bu kavmin kibirlenerek çok kuvvetli olduklarını iddia edip kimsenin kendilerine güç yetiremeyeceğini söyledikleri anlatılır. Aynen o kavmin yaptığı bu kibirliliği günümüzde de bazı devletler yapmaktadır bunlarla mücadele etmek için çok çalışacağız.

5. Nekra rüzgârı, diğer rüzgarların aralarında esen rüzgardır.

6. Deniz kenarlarında esen ve meltem dediğimiz nesim rüzgarı.

7. Azap rüzgarları; Bu rüzgar ki tek parça halindedir. Esmeye başladığı zaman önüne gelen her şeyi yıkar.

8. Rahmet rüzgârı, Bölüm bölüm eser hiçbir şeye zarar vermez.

Hazreti Eba Hureyra radiyallahu anh’ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Hazreti peygamberimiz (sav.); Rüzgar Allahın kullarına rahmet cümlesindendir. Rahmet de getirir azap da onu gördüğünüzde sövmeyeniz. Allahtan onun hayrını isteyip şerrinden de Allaha sığınınız, buyuruyor.

Şura suresinin 33. Ayetinde euzubillah bismillah, İn yeşe' yuskinir riha… eğer Allah dilerse rüzgarları durdurur, buyuruyor.

Rüzgar, ruh ve reyhan bitkisi aynı kökten gelir. Hikmetine baktığımızda; Ruh latif bir buhar şeklindedir. Meltem gibi hoştur. Kan ile her hücreye ulaşır. Ruh elle tutulup görülen bir şey değildir. Vücut kendi kendisinin doktorudur, tamirini kendisi yapar. Bu işlemi vücutta ruh yapar.

Rahman ve Vakıa suresinde reyhan kelimesi iki kez geçer. Yer yüzünde Reyhanın 65 türü vardır. Bir çocuk anne karnında 120 günlük iken ruhu reyhanla yıkanarak gönderilir.

Hazreti İbni Ömer radiyallahu anhanın rivayet ettiği hadisi şerifte Hazreti Peygamberimizin Torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin için onlar bu dünyada benim reyhanlarımdır, buyurur.

Yeni doğan bebeklerde 65 çeşit reyhan kokusu devam eder.

2-KULAK GÖZ VE KALP NİMETLERİNİN YENİLENMESİ

Enam suresinin 46. ayetinde Euzu billah bismillah, Kul e reeytum in ehazallahu sem'akum ve ebsarekum ve hateme ala kulubikum men ilahun gayrullahi ye'tikum bih, unzur keyfe nusarriful ayati summe hum yasdifun . De ki: "Söyleyin bana! Eğer Allah; işitmenizi, görmenizi ve kalbinizin idrak etmesini yok etse, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?" Bak, ayetlerimizi nasıl çok yönlü açıklıyoruz. Buna rağmen yine de yüz çeviriyorlar, buyuruyor.

İnsanoğlunun dünyada dört ihtiyacı vardır. 1-Hava, 2-Kulak, 3-Göz ve kalptir.

Ana rahmindeki bebek kendi akciğeriyle solunum yapmaz. Annesinin kanındaki oksijenle beslenir. İşte bu kudretullahın şahiksıdır.

Dünyada en önemli ihtiyacımız havadır. Ama en bol miktarda bulunan ve en kolay ulaştığımız nimettir.

Kulaklarımızın duyma kuvveti, gözlerimizin görme kuvveti, aklımız, şuurumuz ve idrakimiz her uyandığımızda iade edilen nimetlerdir. O yüzden her uyandığımızda şükür etmeliyiz. Aksi halde cahillerden ve nankörlerden oluruz.

Yine kişi hastalıktan kurtulduktan sonra, uyandıktan sonra, ameliyattan kalktıktan sonra, yüksek yerden düştükten sonra ve yanımızda yüksek frekanslı bir patlama vs olduktan sonra şükür etmeliyiz.  

Cenabı hak hatırlamamızı, şuurumuzu vermese böyle afetlerden korumasa hayat dediğimiz şey ne hale gelir? Hazreti Ali Efendimizin Bir yağ parçası ile gördüren bir kemik parçası ile işittiren ve bir et parçası ile konuşturan rabbimiz ne kadar yücedir, buyuruyor.

Yasin suresinin 66. ayetinde Ve lev neşau le tamesna ala a'yunihim…Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik buyurur.

Mekkeli müşrikler Peygamberimizi öldürmeye kastedip evini çevirdiklerinde peygamberimiz onların aralarından geçmesine rağmen onu görmediler. Allahu teala onların gözlerini anlık görmez etmişti. Cenabı hak dileseydik sürekli görmez ederdik, buyuruyor.

Kamer suresi 37. ayetinde …fe tamesna a'yunehum… biz de onların gözlerini silme kör ettik, buyuruyor. Hazreti Lut’un evine gelen yakışıklı delikanlıları kendi hanımı kavmine haber vermişti. O sapık kişiler kapıya gelip Hz. Lut’tan bu misafirleri istediler. Hazreti Lut (as.) Hayır, bunlar benim misafirim, dilerseniz kızlarımı size nikahlayayım, demesine rağmen sapıklar ısrarcı olunca Cenabı hak onların gözlerini anında kör eyledi ve ömür boyu kör kaldılar.

Nisa suresinin 47. ayetinde …en natmise vucuhen… birtakım yüzleri silip tersine çevirmeden, buyurdular.

Hazreti İsa aleyhisselama meydan okuyan kişilerin yüzleri tersine çevrildi. Kimisi domuz, kimisi değişik yaratığa çevrildi. Her biri birbirine bakıp delirdiler. bir takım yüzleri silip tersine çevrilmeleri günümüzde de bazı kimseler için kullandığımız yüzünde meymenet kalmamış tabiri de budur.

Yüzlerin silinip ters çevrilmesi ve nuraniyetin alınması kuranımızda tamiset olarak 5 defa geçer

3-ARZ YERYÜZÜ NİMETİ

Arz ve yeryüzü nimeti sürekli yenilenerek biz farkında olmadan bir güvenlik duvarının içinde yaşatır.

Enam suresinin 65. ayetinde Euzubillah bismillah; Kul huvel kadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevkıkum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiyean ve yuzika ba'dakum be'se ba'd, unzur keyfe nusarrıful ayati leallehum yefkahun, De ki: "Sizin üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye, sizi topluluklar halinde ayırıp kiminizin hıncını kiminize tattırmaya kadir olan O'dur." Bak, iyice anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl her yönüyle açıklıyoruz, buyurur.

Burada geçen sarf kelimesi sürekli olacak olan anlamına gelir. Mucizevi olarak zelzeleleri haber veriyor.

Karun bütün mal varlığını yerin dibine batırılması ve yerin yutması o günkü şartlarda bu depremin azabı ayağınızın altından veririz ayetinin bir örneğidir.

Lut kavmini cenabı hak -300 metre yerin altına soktu. Lut gölü ölü deniz simsiyah bir sudur. Çünkü temizlenip yenilenmiyor İsrail gavuru da o denizin çamurunu ilaç gibi millete pazarlar biz müslümanlar da avuç avuç para akıtırı.

Antakya halkı isa as sahabelerinin sahip çıktı diye parçalanan habibi neccara parçalayınca antakyay oyle bir depremle azap indi ki yerde yaşayan kimse kalmadı

Rad suresinin 11. ayetinde euzubillah bismillah, yahfezunehu min emrillah, onlardan herbirini önünden ve ardından izleyen melekler vardır. Onu Allahın emriyle korur. Buyuru. Her insanı koruyan en az iki melek vardır.  Allah korusun bu koruma bir kaldırılsa insan neler yaşar neler.

Cenabı hak bizleri bu tür afetlerden, bela ve musibetlerden hıfz eylediği kullarından eylesin. Amin, amin, amin. el fatiha

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page