top of page

KUVVETİMİZ ALLAH’IN (cc) LÜTFUDUR


Önceki dersimizde Rabbimizin kulları üzerinde 11 hakkı olduğunu öğrenmiş ilk üç hakkını işlemiştik. Bu günkü dersimize Rabbimizin kulları üzerindeki haklarından 4. Hakkını öğrenerek başlayacağız.

4. Hakkı; Ona İbadet Ederek Kulluğumuzu İspat Etmektir.

Cenabı hak Zariyet, Nisa, Nahl ve İsra surelerinde li ya'budun, bana abd (kul) olmaları için yarattım, buyuruyor.

Kul; Allahu Tealanının emirlerini amasız, fakatsız ve lakinsiz uygulamak, yasakladıklarından da amasız, fakatsız ve lakinsiz uzaklaşmaktır.

5. Hakkı; Onu Mutlak Kuvvet Ve Mutlak Kudret Sahibi Olarak Tanımaktır.

Rabbimizin kuvveti mutlak, bize verdiği kuvvet mecazidir. Rabbimizin kuvvet ve kudretini anlamak ancak 3 esma-i şerifi tanıyarak mümkün olur.

1.    Esma- şerif Allah (cc) kavidir;

Rabbimiz Zariyat  suresinin 58. ayetinde Euzubillah bismillah, İnnallahe huver rezzaku zul kuvvetil metin. Kuşkusuz O rızık veren, güçlü ve çok kuvvetlidir, buyurur. İşte bu mutlak kuvvettir.

El kavi esma-i şerif kuranımızda 12 yerde zikredilir. Rabbimiz kainatı kudretullah ve sünnetullah kanunlarıyla yönetir. Kudret ve kuvvet aynı şey değildir. Kudret her yöne bakar, seçmeyi de beraberinde getirir. Kuvvet ise sadece nereye bakılması gerekiyorsa oraya bakar. Mesela bir tepeden taş yuvarladığımız düşünelim. Bu taş kuvvetle yuvarlanır.  O taş yuvarlandığı yere bir daha dönemez.

Kuvvet mecburiyettir. Cenabı hak kuvvetiyle bir şeyi emretti ise mahlukatın yapacak bir şeyi kalmamıştır. Deprem bu duruma örnek olabilir. Bu zul kuvvetin devreye girmesiyle rabbimiz ol emriyle olur biter.

El kavi (cc) esma-i şerifi anlatan ve rabbimizin kuvveti ile bazı kullarına verdiği mecazi kuvvetle ilgili ayetlere kısaca göz atarsak;

1-Rabbimiz Tekvir suresinde Hz. Cibril (as) için bismillah o çok kavi idi, buyuruyor. Rabbimizin el kavi esma-i şerifinin en çok tecelli ettiği yaratılan Cebrail (as) dır.

2- Cenabı hak Neml suresinin 39. ayetinde Euzubillah bismillah, Kale ıfritun minel cinni ene atike bihi kable en tekume min makamik ve inni aleyhi le kaviyyun emin, Cinlerden bir ifrit: "Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Bunu gerçekleştirebileceğimden eminim." Dedi Ben belkısın tahtını getirim demişti, buyuruyor ki kaviyyun ona verilen gücü ifade ediyor.

3- Kasas suresinde Hz. Musa (as) için o kavi idi buyurur. Bu kuvvet ancak peygamberlere özel verilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav.) islamın ilk yıllarında yenilmez güreşçi Ebu Rukane ile yaptığı güreşte onun sırtını 3 defa yere getirdi. Peygamberimiz Efendimizin görünüşte kendisinden daha güçlü olan kişiyi yenmesi  ona verilen özel gücü gösterir.

4-Cenabı hak Vakıa suresinde Biz çöldeki  soğuk gecelerde insanlar ısınsın diye ağaç içine kavi bir enerji yerleştirdik, buyuruyor.

5-Rabbimiz Yasin suresinde Yeşil ağacın içerisinde de aynı enerjinin var olduğunu bildiriliyor. İşte bütün bu enerjileri oraya yerleştiren el Kavi (cc) dur.

6-Cenabı hak Zariyat suresinin 58. ayetinde  Euzubillah bismillah, İnnallahe huver rezzaku zul kuvvetil metin, Allah mutlak rızık verendir. Cenabı hak kainattaki tüm mahlukatın rızkını indiren benim buyuruyor.

7- Bakara ve Araf suresinde de Yahudilerin kendi yaptıkları buzağıya tapması üzerine Rabbimizin Celali galeyana gelerek Tur dağını başlarının üzerlerine kaldırdığı anlatılıyor.

Demek ki bozuk itikat ve akait sahibi olanların da kafalarının üzerine tur dağı manen kaldırılır. Onlar huzurlu ve mutlu olamazlar. Uyku uyuyamazlar, rahat gezemez ve yiyip içtiklerinden tat alamazlar. Onlara rızıkları verilmeye devam eder ancak nankörlükleri nedeniyle hesapları ağır olur.

8- Rabbimiz Enfal suresinin 60. ayetinde kuvvet hazırlayın buyuruyor. Bunun günümüzdeki karşılığı savunma sistemidir. 7 aydır Filistin’de olanlar bize bu ayetteki emrin ehemmiyetini daha iyi anlatmaktadır.

Peygamberimizin eline kılıç verilmiş olup bu kılıcın ehemmiyeti kıyamete kadar bitmeyecektir. Bu bir rumuzdur, güç kılıcıdır, yukarıdaki ayetin tefsiridir. Müslüman mutlaka ferasetli olmak zorundadır.

9- Cenabı hak Hud suresinin 90. ayetinde Euzubillah bismillah, Vestagfiru rabbekum summe tubu ileyh, istiğfar edin, tövbe edin ki bu sizin kuvvetinize kuvvet katsın, buyuruyor.

İstiğfar ve tövbe bizim fiziki gücümüze nasıl güç katar?

Ayetin devamında yağmur veririz diyerek nasıl kuvvetleneceğimizi de bildiriyor. Yağmur Rabbimizin Celaliyle yağarsa gündüz yağar, sıcak olur. Bereketi olmaz. Cemalinden yağarsa gece yağar, soğuk olur, rahmet olur.

‘’Kuvvetli mü’min zayıf mü’mimden yeğdir.’’ Hadisi şerifi müslümanlara güç ve kuvvetiyle yardım edebilen mü’min için kullanılıyor.

10- Rabbimiz  Bakara ve Fussilet surelerinde Euzubillah bismillah …ennel kuvvete lillahi cemian…Bütün kuvvet ve kudret hakikkatta Allahın’dır buyuruyor.

11- Hud, Kehf, Kasas, Fussilet, Rum, Fatır ve Mü’min surelerinde yani 7 surede 8 ayette bize verilen beden kuvvetinin rabbimizin lütfuyla veridiği buyruluyor.

12-Neml suresinde de insandaki sportif yeteneklerinin Rabbimizin lütfu olduğu bildiriliyor.

13- Cenabı hak Rum suresinde çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık evresi olarak 3 evreyi işaret ediyor.  İhtiyarlık döneminin bir kısmına erzeli ömür denir ki rezil ömür anlamına gelir. Rabbimiz bir kısım insanı ihtiyarlığında erzeli ömür vererek rezil eder.

14- Nahl suresinde insanın eliyle iplik bükme kuvvetini ben veririm buyuruyor. Bu sadece el ile değil makinelerle yapılan tekstilin tüm alanlarını ifade eder.

15- Bir eşyayı elimizde tutma kuvvetinin Rabbimizin bir lütfu olduğu da Meryem suresinde geçer.

16- Mü’min ve sebe surelerine göre ise ellerin ve parmakların resim yeteneği, sanat ve zanaat yeteneği Rabbimizin lütfudur.  

17- Rabbimiz Muhammed suresinde arzdaki zeminin kuvvetini ben veririm, buyuruyor. Cenabı hak evlerinizi kuvvetli zemini bularak oraya inşa edin buyurarak depremden nasıl korunmamız gerektiğini işaret ediyor.

Canlıların en zerre kuvvetinden en güçlü kudretine kadar rabbimizin lütfudur. El kavinin en çok tecelli ettiği yer insanın sırtıdır.

5. Hakkı; Mutlak Kuvveti ve Mutlak Kudreti

Cenabı hak Kehf suresinin 39. Ayetinde Euzubillah bismillah, Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaallahu la kuvvete illa billah, in tereni ene ekalle minke malen ve veleda. Her ne kadar beni mal-mülk ve evlat bakımından eksik görüyorsan da bahçene girdiğin zaman Allah ne dilerse o olur, Allah'tan başka hiçbir güç yoktur, deseydin ya, buyuruyor.  

Kehf suresinin 40. Ayetinde de devamen; Euzubillah bismillah Fe asa rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike ve yursile aleyha husbanen mines semai fe tusbiha saiden zeleka, Kuvvet yalnızca Allah’tandır deseydin ya, diye sitem ediyor.

Bu ayeti celilenin esbabı nüzulunun iki sebebi vardır. Birincisi Peygamber Efendimizden (sav.) önceki dönemdeydi. İkincisi ise Peygamber Efendimiz (sav.)  dönemindeydi.

İsrailoğullarında iki kardeş vardı. Biri kafirdi adı Beratus idi. Diğeri müslüman olup adı Yahuza idi. Bunlara babalarından 8 bin dinar miras kalmıştı. Bu mirası yarı yarıya paylastılar. Beratus parasıyla evlenmiş iş kurmuşken Yahuze ise malını tasadduk ve teberru etmişti. Yahuze maddi olarak zayıf olunca kardeşinden yardım isteyince Beratus bunu reddetti ve onu malını başkasına dağıttığı için aşağıladı.

Peygamber Efendimizden (sav.) döneminde Mahsunoğulları kabilesinden iki kardeş vardı. Birisi iman etmemiş kafirdi. Diğeri de Ebu Seleme olarak bildiğimiz mü’min idi. Kafir olan kardeş bahçesine girdiğinde maşaallah demedi. Gece çıkan bir afetle bahçedeki ürünler zarar gördü. Ve bu ayeti celile nüzul oldu. Ayrıca yoksulları küçük görenlerin tutumları bu ayetle kınanmaktadır. Yarın kıyamette hayıflanacaklardır.

Bu ayette geçen şae fiilini günlük hayata nasıl uygulayacağız?

Yunus, Kehf, Araf, Ala, Enam surelerinde euzubillah bismillah, maşaallah Allahın dilemisiyle oldu, dilediği olur. Anlamına gelir.

Şai dileyen demektir. Meşie dilenilimiş istenilen şeydir.

Şae fiilinin 3 anlamı vardır. 1- istemek, irade etmek dilemek. 2- ölçüye uygun hale getirmek. 3-muktedir olmak, gücü yetmek.

Rabbimiz Şae filini 4 safhada uygular. Önce irade eder. İkincide meşiet olur yani olmasını diler. 3- Kün emriyle onu yaratır. 4- Bizlerin istemesi olur.

Yani önce Rabbimizin Meşieti tahakkuk eder sonra bizim meşietimiz olur. Bu akaidimizn en temel konusudur. Bilmeyen, aksini söyleyen küfre girer.

Cenabı hak İnsan suresinin 30. ayetinde euzubillah bismillah,  Ve ma teşaune illa en yeşaallah… Allah ilemedikçe siz dileyemessiniz, buyuruyor.  Müslüman yaratma kelimesini kullanamaz. Çünkü yaratılan yaratan olamaz. Rabbimiz bedenimize o gücü yaratır sonra biz yaparız. Bu güç olmadan hiçbir şey yapamayız.

Bu ayette insan iradesi yok sayılmamıştır ayeti celileyi iyi anlamamız gerekir. Kültürümüzde kullandığımız ‘Vermezse mabut neylesin Mahmut’’ Sözü tam da bu ayeti anlatır.

Hazreti Enes (ra) ve Ukbe (ra.) aktarıyor;

Peygamber Efendimizden (sav.) buyurdu ki,  Allah kuluna  bir nimet verdiği zaman o nimetin kendisinde kalmasını istiyorsa maşaallah desin. Çünkü o nimetlerin üzerine gelecek afetleri uzaklaştırılır, o mala zarar gelmez, buyuruyor.

 Biz buna nazar veya göz değmesi deriz. Nazar veya göz değmesi durumunda ilk 10 dakika içinde elektriksel titreşim devam eder.  İlk 10 dakika içinde o şuaları zararsız hale getirmek için Rabbimize iltica ederek hemen 11 defa maşaallah demeliyiz.

Eğer geçmez ve durum ağır ise kişiyi acilen banyo yaptırıp;

1-Fatiha suresini

2- Ayet’el kursiyi

3-Şifa ayetlerini

4- Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerini

5- Peygamber Efendimizin (sav.) okuduğu nazar duasını

Okuyup kişinin göğsüne 3 kere üfleyerek Ya Rabbi! Eş-şafi esma-i şerifini zatı tealana tevessül ederek okuduğumuz ayetler hürmetine Şifa ver diye dua edilir. Bu mümkünse Salih bir kuldan rica edilerek ona okutulur.

Şifa ayetleri;

Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (Tevbe-14.)

Ve şifâun limâ fîs sudûri. (Yunus-57.)

Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (Nahl-69.)

Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (isra- 82.)

Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni. (Şuara-80.)

Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun. (fussilet-44.)

 Kalem suresi 51. Ve 52. Ayetleri;

Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun.

Ve ma huve illa zikrun lil alemin.

Nazar duası;

Euzü bi kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme.

Ey yüce Rabbimiz el-kavi esma-i şerifin hürmetine Filistin’e zulmeden İsrail zalimlerini kahru perişan eyle, darmadağın eyle, paramparça eyle…

Amin, amin, amin… El Fatiha...

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page