top of page

KALPTEKİ MARAZ ÇEŞİTLERİ


Kalp hastalığına sebep olan 17 manevi virüs vardır. Bu 17 virüsün 6’sı kalplerimizde, 4’ü ruhlarımızda, 7’si de ahlakımızda olur. Hepimizde az çok görülebilen bu manevi virüslerin ilki olan Heva ve Şehvet Manevi Virüsünü geçen hafta işlemiştik. Bu hafta ise diğer 16’sını işlemeye gayret edeceğiz.

2. Şüphe ve Tereddüt Virüsü

Tevbe suresinin 45. ayetinde Euzubillah bismillah, vertabet kulubuhum, kalpleri işkillidir, kuşku ve şüphe ile doludur, buyuruyor.

Bakara suresinin 2. Ayetinde de Zalikel kitabu la reybe fih, kendisinde şüphe olmayan bu kitap gerçeğin ta kendisidir, buyuruyor. Bu ayette geçen rayb(e) Kuranımıza karşı kalplerde oluşan şüphedir.

Kuranımıza şüpheyle bakan ilk zümre şiadır. Onlar, Ehli beytin dışında mushafa konulan hiçbir ayete güvenmeyiz, derler. Onun içindir hiç bir şianın evinde kuran bulunmaz.

İkinci zümre; Mushafın toplandığı dönemde ayetlerin hepsi kayıt altına alınmadı derler.

Üçüncü zümre; Kuran günümüzdeki gelişmelere çözüm sunamayan konumdadır, derler.

Dördüncü zümre; kuran günümüz ihtiyaçlarına göre reforme edilmelidir, derler. Bu ancak Yahudi ve Hıristiyanların görüşleridir. Amaçları dinde sana göre bana göreyi artırıp ümmet olmaya mani olmaktır.

Beşinci zümre; Bu kadar ilmi çalışmalara eğitim ve öğretim faaliyetlerine ne gerek var sanki yeniden ayet mi iniyor, dönüp dolanıp aynı şeyleri öğreniyorsunuz, derler.

Altıncı zümre; Kuran evrensellik içermez, 1400 yıl önce inmiş ve cihan şümul değildir, derler.

Yedinci zümre; Kuranın birçok ayetleri tarihseldir, derler. Bu virüs yaklaşık 300 yıllıktır. Özellikle 2000 yılından sonra yoğunlaşmaya başlamıştır.

Bu görüşte olanların düşünceleri 8 madde halinde kategorize edersek;

1-Kurandaki kıssaları masal olarak nitelerler.

2-Kurandaki cihat ile ilgili ayetler peygamberin sözleridir, derler.

3-Kurandaki cennet cehennem ve ahretle ilgili ayetlerin hepsi tarihseldir, o güne mahsustur bugün değeri kalmamıştır, derler.

4- Kurandaki ayetler o günün fiili durumları dikkate alınarak inmiştir sonraki gelecek toplumun sorunlarını çözecek ayet değildir, derler.

5- Bu gün hilalin nasıl oluştuğunu kur’andan öğrenme ihtiyacı yoktur. Bu bilgileri dikkate almayın. Kurandaki hilalle ilgili ibadetleri hilalin durumuna göre düzenlemenin bir ehemmiyeti yoktur.

6- Kız çocukları neden yarım miras alıyor. Riba denilen faiz yeniden değerlendirmeye alınsın. El kesme cezası reforme edilsin, derler.

7- Kuranın tüm zamanlar için geçerli olduğuna inananlar fikri sabit üzeredirler, derler. Kuran tarihsel bir kitaptır, tarihte kalmıştır sadece örnek alınacak bir kitaptır. Allah muhtemel (olası) ve müstakbel (gelecek) sorunların hepsini hesaba katamaz, derler. Yani cenabı hak gaybı bilmez demeye getirirler.

Halbu ki Cenabı hak Enam suresinin 59. Ayetinde onlara cevap niteliğinde Bismillah, …Ve indehu mefatihul gaybi, gaybın anahtarları onun katındadır. Karada ve denizde olanı da bilir. Yerin karanlıklarında hiçbir tane yaş ve kuru şey yoktur ki levhi mahvuzda kayıtlı olmasın, buyuruyor.

8- Kuran çelişkilerle ve tekrarlarla dolu kitaptır, derler. Cenabı hak Nisa suresinin 82. ayetinde bunlara cevap verircesine Euzubillah bismillah, Bu kuran Allahtan başkası tarafından indirilmiş olsa idi mutla onda birçok çelişki bulurlardı, buyuruyor.

Ali İmran suresinin 7. Ayetinde de Euzubillah bismillah, O sana kitabı kuranı indirendir. Kuranın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın aslıdır, diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil arzusunda bulunmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler.(elif-lam-mim, ya-sin gibi) Halbu ki onun te’vilini Allahu tealdan başkası bilemez. İlimde derinleşmiş, rüsuh sahibi olanlar ise biz ona iman ettik derler, bu inceliği akıllı zatlardan başkası tezekkür etmez, buyuruyor.

Bu tarihçilerin yedi hedefi vardır.

1-Kuranı kerimi tahrif etmek. 2- Bu kitap tarih dışıdır dedirtmek 3- Bu kitap dönemin Araplarının problemlerini çözmek için indirilmiştir fikrine inandırmak. 4-Kuranın insan sözü olduğuna inandırmak. 5- Günümüzde ilahi bir kaynak olmadığına inandırmak. 6- İnsan aklıyla devam edilmesi gerektiğine inandırmak. 7-İslamın günümüz olayları hakkında bir şey söylemediğine inanmak ve inandırmak.

3. Peygamber Düşmanlığı Manevi Virüsü.

Hasta kalplere peygamber düşmanlığı manevi virüsü konuşlanmıştır. Bu virüs peygamberimiz daha hayattayken başlamıştır.

Nur suresinde Allah rasulü zulüm eder mi?

Ahzap suresinde Allah rasulu hiç vaadinde durmaz mı?

Ahzap suresinde Allah rasulunun aleyhinde olumsuzluklar yayıyorlar, buyuruyor.

Hac suresinin 53. ayetinde Euzubillah bismillah… şeytanu fitneten lillezine fi kulubihim maradun vel kasiyeti kulubuhum… kalplerinde hastlık ve kasavet olanlar şeytanın fitnelerini yayarlar, buyuruyor.

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi münafık ve kafirler Hazreti peygamberimiz daha hayattayken zalimdir, sözünde durmaz demişlerdir. Bu onu itibarsızlaştırma ve sıradanlaştırma saldırılarıdır. Günümüzdekiler de aynı fikrin devamı niteliğindedir. Bunlar Enbiya suresinin Euzubillah bismillah Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, ayetine muhalefet ederek bir peygamber alemlere rahmet olma niteliğini nasıl icra edebilir? Derler.

Bizim Ehli sünnet olarak inancımız sudur ki; Biz ona salavat getiririz görevli melaike de salavatımızı ona ulaştırır. Peygamberimiz de salavatın karşılığında bize dua ederek hem hayatta hem mematta bize rahmet olur.

4.Bozuk İtikat ve Batıl İnanç Virüsü (Bu başlığın detayına girmeyeceğiz.)

5. Nifak Manevi Virüsü

Maide suresi 52. ayetinde Euzubillah bismillah Fe terallezine fi kulubihim maradun yusariune fihim yekulune nahşa en tusibena, kalplerinde hastalık olanlar başlarımıza bir musibet gelmesinden korkuyoruz, buyurur. Bunlar savaş denilince korkularından aklı çıkar ölmek istemezler. Cihat ayetlerine itibar etmezler. Kalbinde hastalık nifaka dönüşmüştür.

Hazreti Peygamberimiz (sav.) bir hadisi şeriflerinde Kim gazaya niyet etmeden, kendini gazaya hazırlamadan ölürse nifaktan bir şube içerisinde, münafıklığın bir parçası üzerinde barınmış olarak ölür, buyurur.

6. Küfür Manevi Virüsü

Enfal suresinin 49.ayetinde Euzubillah bismillah, …fi kulubihim maradun garrehaulai dinuhum, kalplerinde hastalık bulunanlar; (Münafıklar inananlar için) Müslümanları dinleri aldattı, buyuruyor.

Hazreti Adem aleyhisselamdan beri yer yüzünde gelen tek din islamdır. Maide suresinde innddine indellahil İslam buyurur. Din tektir ama her peygamber kendi toplumuna uygun kısmını anlatmıştır. Bizim dinimiz ise tüm insanlığa gönderilmiş hepsini içine kapsamıştır.

Hasta kalplerin en belirgin emaresi zahiri güçten aşırı korkmasıdır. Bir müslüman vatanını dinini ve namusunu korumak için canını vermeye hazır olmalıdır.

Tevbe suresinde Euzubillah bismillah, unzilet suretun, bu hanginizin imanını artırdı? Her ayet indiğinde Münafıklar birbirine alay ederek bu hanginizin imanını artırdı? Derlerdi.

Telefonun bataryası büyüyüp küçülmediği gibi İmanın aslı da azalıp çoğalmaz. Sadece şarzı azalıp çoğalır. Hazreti Ebubekir Efendimiz de biz de aynı esaslara iman ederiz. Ama onların şarzı sürekli dolu, bizim ki azalır çoğalır hatta kapanır.

Ruhlardaki 4 rahatsızlık

8- Korkaklık Manevi Virüsü

Muhammet suresinde mağşiyyi geçer ki işte harp denildiğinde gözleri baygın hale gelir, bakışlar durgunlaşır anlamındadır.

       Haşr, Ali İmran ve Ahzap süresinde Euzubillah bismillah  …Fi kulubihum er ruabe  yani onların kalplerine korku saldım, buyuruyor. Bu korku sadece zahiri sebeplere güvenenlerde olur.

Bu korku kafirlerde ve ölüm anında kötü halde gideceklerde görülür. Ahzap ve Mümin suresinde Euzubillah bismillah …ve belegatil kulubul hanacire  kalpler hanaçereye dayanmıştı, buyuruyor. Bu ayet Allahtan başkasından korkmamanın farz olduğuna delildir.

İnsanın manevi kalbi öfke anında kabarır. Korku anında büzülür. Nefes borusunu tıkar. Kişi nefes alamaz ve korkudan ölür. O anda değil kelime tevhit adını bile hatırlamaz.

9- Kuşku, Evham ve Vehim Manevi Virüsü

Müddesir suresinde Euzubillah bismillah, …vel kafirune maza eradallahu bi haza mesela… buyurur.

Nas suresinde Min şerril vesvasil hannas, vesevese veren hannasın şerrinden, buyurur. Bunlar kuşku evham ve vehimden uyuyamaz hale gelir. Bu korkuyu veren hannas şeytanıdır. Sürekli felak ve nas surelerini okuyarak korunmalıyız.

10. Huzursuzluk Virüsü 

Bunların kalplerine iğneli beşikte yatar gibi huzursuzluk konuşlanır. Araf suresinde Euzubillah bismillah …fi sadrike haracun kalbinde bir sıkıntı ve daralma oluşur. Göğüs patlayacak hale gelir, buyuruyor.

Mutlu insan başkasından ibret alandır. Müminler kurandan sıkıntı ve daralma çekmez. Kuranı açtığında sadrına inşirah hücum eder. Bunun için kişi hafız bile olsa kuranı açıp okumalıdır.

Euzubillah bismillah, en yutahhire kulubehum. en yutahhire kulubehum. en yutahhire kulubehum. Ey rabbimiz 9 hizlan kapısını bize açma, bize 9 ihsan kapısını aç, bizi ihsanınla tedavi et. Kalplerimizi tahir eyle. Amin, Amin, Amin… el Fatiha…

 

 

 

 

 

 

 

 

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page