top of page

KALPLERİMİZİN MEYL-İ, EĞRİLMESİ VE SAPMASI


Kalplerimiz önce meyleder sonra eğrilir en sonunda da sapar. Yani kuran dili ile zeyg hadisesi gerçekleşir.

Cenabı hak, Saf suresinin 5. Ayetinde euzubillah bismillah… fe lemma zagu ezagallahu kulubehum, vallahu la yehdil kavmel fasikin. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğuna hidayeti göstermez, buyuruyor. Bu ayette de görüldüğü gibi kalpler önce meyleder sonra eğrilir daha sonra da sapar.

Kuranımızda geçen zeyg kelimesi 3 şekilde karşılık bulur. 1-Kalbin bir şeyi reddetmesi. 2-Kalbin reddettiği şeyi sevmemeye başlaması. 3-Nefsin de devreye girmesiyle kalbe girecek şeyin engellenmesi.

Bu konuyu güncel hayatımızdan bir örnekle açıklarsak;

Kişi otomobiliyle yolda giderken dönmeden önce kural gereği döneceği yöne doğru sinyal verir. Dönüşün gerçekleşmesi için kişinin kendisine ve arabasına gerekli güç verilir. Ve dönüş gerçekleşir. Dönüş gerçekleştikten sonra kişi Ya rabbi beni o tarafa sen döndürdün diyebilir mi? Diyemez çünkü her şeyi iradesiyle kendi yapmıştır. Cenabı hak sadece fiilin gerçekleşmesi için gerekli olan güç ve kuvveti yaratmıştır.

Bir kişinin kalbinin eğrilmesi kendi kendine verdiği kararları  ve iradesi ile olur. Cenabı hak da onu yapacak enerjiyi yaratır. Hayrihi ve şerrihi budur. Ama kötüye meylettirdiği için koruma ve yardımı yani tevfikini esirger. Tevfik geri çekilince de hizlan olur.

Müslüman kişi yaptığından pişman olursa ruh hulkuma dayanıncaya ve kişi öbür alemden gelenleri görünceye kadar tövbesi geçerlidir. Yani tövbeyi yeis makbuldür imanı yeis makbul değildir.

Yukardaki ayete göre kişinin kalbinin eğrilme sebebi ayetin sonunda geçen euzubillah bismillah …vallahu la yehdil kavmel fasikin yani siz fasık olduğunuz içindir.

Fasık kişilerin kalplerinin meyletmesi eğrilmesi ve sapması sonucu kişi günahların haram olduğuna inanmamaya başlar. Yani günahlar için bu devirde olur mu? Her şey değişti bahaneleriyle günahı günah olarak görmez olur.

Fasıklık kuranımızda 54 defa geçer. Bu dersimizde Müslümanlara dönük 10, kafirlere dönük de 9 tane olmak üzere 19 ayeti işleyeceğiz.

Kişi bir küfür sözüne inanır veya ağzından küfür çıksa bu kişinin nikahı düşmez. Fakat müslümanla gayrı müslimin birlikte yaşaması evlilik ibadetinin ibadet oma hükmünü kaybetmesine neden olur. Tecridi nikah bu yüzden yapılır. Tecridi nikah boşamanın nikahla yenilenmesi değil ibadete dönüşmesi içindir. Çünkü nikah 3 bağ kopmadan bitmez.

Müslüman Fasıkların Sıfatlari

1-Cenabı hak, Maide suresinin 25. Ayetinde Euzubillah bismillah, Kale rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi fefruk beynena ve beynel kavmil fasikin, Rabbim nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık fasıklarla bizim aramızı ayır, buyuruyor.

Bu ayete göre; 1-Peygamberlere eziyet etmek, onu incitmek eziyettir. 2-Ulul emre karşı gelmek ona eziyettir. 3-Devlet başkanının emirlerine itaat etmek vaciptir. Emri bil mağruf yapan ulemaya eziyet etmek de aynısıdır.

Bu ayete göre kişiyi fasıklığa götüren illet emirleri dinlememektir.

2- Tevbe suresinin 24. Ayetinde de euzubillah bismillah, Kul in kane abaukum ve ebnaukum ve ıhvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve emvalunıktereftumuha ve ticaretun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileykum minallahi ve resulihi ve cihadin fi sebilihi fe terabbesu hatta ye' tiyallahu bi emrih, vallahu la yehdil kavmel fasikin. De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, sülaleniz; kazandığınız mallarınız, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evleriniz, size; Allah'tan, O'nun Resulü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa, o halde Allah'ın hükmünün gerçekleşmesini bekleyin." Allah, fasık olan halkı doğruya kılavuzlamaz, buyuruyor.

         Cihat, vatan ve din savunması için yapılır. Vatan ve din savunmasından kaçan kişi fasıktır. Vatan ve din savunması; Amasız, fakatsız, lakinsiz rabbimizin emrine itaat etmektir. Bu görev herkese nasip edilmez. Kalbimizi korumak fasık olmamak için cahil olmadan vatanı savunmamız gerekir.

Sancağın üzerinde Saf suresinin 13. Ayeti, Fetih suresinin ilk ayeti, kelime-i tevhit ve besmelenin yazılı olduğu ve tam ortasında da ay ve yıldız olan kırmızı ipeksi şaldır.

Bu Hilafet bayrağı değildir. Osmanlı döneminde devir teslim sırasında ve savaşlarda ordunun önünde bulundurulan bir semboldür. Küffar bu sancağı hilafet bayrağı diye devlet için bir tehdit unsuru olarak gösterirler.

Bunlar kafirlerin birlikteliğine göz yumar ama müslümanların bir araya gelmesine tahammül edemezler. Müslümanlar bir araya geldiğinde onları hilafetçi, Arap sevicileri diyerek aşağılayıp tehdit gibi gösterirler. Buna destek olmak bizim cehaletimizdendir. Müslüman cahil olmaz. Zaten hilafet müslümanların bir bayrak altında toplanıp bir yerden yönetilmesidir. Avrupa birliği, Amerika birliği kimseyi rahatsız etmezken müslüman birliği neden herkesi rahatsız eder?

3- Cenabı hak Araf suresinin 102. Ayetinde euzubillah bismillah, Ve ma vecedna li ekserihim min ahdin.... Onların birçoğunda ahde vefadan eser bulamadık, buyurur. Müslüman vefalı ve hasbi olmadığı zaman fasıklardan olur.

4-Nur suresinde 23. Ayetinde euzubillah bismillah, İnnellezine yermunel muhsanatil gafilatil mu'minati luınu… iffetli kadınlara iftira atarlar, buyurur. Onlar sahip olamadıkları iffetli kadına iftira atarlar. Bu aynı zamanda kendilerinin de sonu olur. Çünkü kalpleri eğrilir ve sapar.

5-Hucurat suresinde 6. Ayetinde euzubillah bismillah, Ya eyyuhellezine amenu in caekum fasikun bi nebein fe tebeyyenu, Fasıklar size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın, buyurur. Demek ki fasık insanlar çoğunlukla yalan haberle toplumu provake ederler.

6-Hadid suresinde 16. Ayetinde euzubillah bismillah, min kablu fe tale aleyhimul emedu fe kaset kulubuhum, ve kesirun minhum fasikun. Kalpleri kas katı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar onların çoğu fasık yoldan çıkmış kimselerdir, buyurur. Kalplerin dördüncü merhalesine yani kasvetli haline gelmiş kimseler fasıklık gurubunun içine ilk adımını atmış olur. O yüzden kalplerimizi ara ara yoklamamız icabet eder. Tesbihatımızın maksadı da budur.

7- Haşr suresinin 19. Ayetinde euzubillah bismillah, Ve la tekunu kellezine nesullahe fe ensahum enfusehum, ulaike humul fasikun, O kimseler gibi olmayın. Onlar Allahı unuttular, buyurur. Bir kalp gafil ise Allahı unutur. Cenabı hakkın unutulması Araf, Tevbe, Mücadele, Casiye ve Secde surelerinde de geçer. Ayetin sonunda hizbuşşeytan geçer ki Allahu tealayı unutturanın şeytanın birlikte çalıştığı tevavileri, tarafgirleri, ekibi ve takipçileri olduğunu bildirir. Ve Cenabı hak biz de onları unuttuk buyurur. O unutsa dahi onlara hayat verir, rızık garantisi verir, enerjisi verir ama önemsiz olarak görür.

8- Kehf suresinin 50. Ayetinde euzubillah bismillah …fe feseka an emri rabbihi… Rabbinin emrine ters düştü, buyuruyor. Bu ayet bu tabiri secde etmeyen iblis için kullanıyor. Günümüz secde etmeyen Müslümanlara da ikazdır.

9- Bakara suresinin 282. Ayetinde euzubillah bismillah, küçük veya büyük borcu ödeyeceğiniz süreye kadar yazmaktan üşenmeyin, buyuruyor. Cenabı hak böyle her alanda en ufak detayına kadar insana yol gösterip onu ikaz eder.

10- Hucurat suresinin 11. Ayetinde euzubillah bismillah, Ya eyyuhellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayren minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunne hayren minhunn, ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elkab, bi'sel ismul fusuku ba'del iman, ve men lem yetub, fe ulaike humuz zalimun. Ey inananlar bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alay edip eğlenceye almasınlar. Alay ettikleri kendilerinden hayırlı olabilir. Birbirinizde ayıp ve kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın ve bu lakaplarla atışmayın, buyuruyor.

Bir kişi diğer kişiyle beğenmediği için, küçümsediği için ve başarısını hafife aldığı için alay eder. Bir insanın bedenindeki kusurları öğrenip başkalarının yanında ifşa ederek onu küçük düşürmeyin. Bir kişiye hoşuna gitmeyeceği şekilde seslenmek fasıkların yaptığı ameldir.

Bir müslüman bu 10 illeti yapmaya devam ederse önce kalbi meyleder sonra eğrilir ve en sonunda da sapar.

Kafirlerdeki Fasıklarının Sıfatları

1-Maide suresinin 26. Ayetinde euzubillah bismillah, … erbaine senet, yetihune... Yeryüzünde sersem sersem dolaşacaklar, buyuruyor. Hazreti Musa’ya öyle eziyet ettiler ki Cenabı hak onları Tih Çölüne hapsetti de 40 yıl yol bulup çıkamadılar.

Çünkü onlar Firevun’un zulmünden kurtulunca Hazreti Musa (as.) vatan için falan kavimle savaşacağız, dedi. Onlar da sen ve rabbin gidin ikiniz savaşın, dediler. İşte bu yüzde 40 yıl boyunca bir yol bulup Tih Çölünden çıkamadılar. Demek ki peygambere itaat etmeyenler ve vatanı için cihattan kaçanların sonu budur.

2- Tevbe suresinin 54. Ayetinde euzubillah bismillah, sadakaları kabul edilmez. Çünkü onlar fasıktırlar, buyurur.

3-Tevbe suresinin 80, Munafikun suresinin de 6. Ayetlerinde euzubillah bismillah, Onlar adına yapılan istiğfarı Allahı ve peygamberini inkar ettikleri için kabul edilmez, buyuruyor.

4- Tevbe suresinin 96. Ayetinde euzubillah bismillah,  Yahlifune lekum li terdav anhum, fe in terdav anhum fe innallahe la yerda anil kavmil fasikin. Kendilerini hoş göresiniz diye, size yemin ederler. Siz, onlardan razı olsanız da bilesiniz ki Allah fasık olan toplumdan asla razı olmaz, buyuruyor.

           5-Zuhruf suresinin 54. Ayetinde euzubillah bismillah, Festehaffe kavmehu fe atauh, innehum kanu kavmen fasikin, Firavun halkını etkisi altına aldı. Bunun üzerine halkı ona itaat etti. Onlar fasık bir toplum oldular, buyurur.

Firavun kendisinin sevilmediğini hazreti Musa’nın çok sevildiğini görünce Hazreti Musa’yı küçümseyerek O meramını bile dile getiremeyen kekeme birisidir, dedi.

6- Cenabı hak Bakara suresinin 26. Ayetinde kafirlerin ağzıyla euzubillah bismillah, Allah bunu misal vermekle ne demek istedi? Buyuruyor. Bu ayeti celilede Cenabı hak sivrisineği misal verince sinek örneğini küçümseyip alay ettiler.  Bu küçümsemenin kalıntıları hala devam etmekte olup bu ayeti peygamberimizin ilave ettiğini söyleyecek kadar da küstahlaşırlar.

7-Cenabı hak, Tevbe ve Araf suresinde bismillah, Onların ahdine nasıl güvenilebilir? Onlar galip gelselerdi sizinle ilgili ne bir anlaşmaya ne bir yemine uymazlardı, buyurur. Müslüman yeminine, ahdine, sözüne sadık olmalıdır. Çünkü bu sıfat kafirlerin sıfatıdır.

8- Tevbe suresinin 67. Ayetinde euzubillah bismillah, El munafikune vel munafikatu ba'duhum min ba'd, ye'murune bil munkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune eydiyehum nesullahe fe nesiyehum innel munafıkine humul fasikun. …Münkeri emreder ve mağrufu nehyederler ellerini sımsıkı tutarlar, buyuruyor.

 Yani müminin tam tersi bir iş yaparlar bunlar kötülüklere kışkırtıcılık yaparlar. İyilikleri yasaklarlar. Elleri sımsıkıdır yardım etmezler cimridirler.

9-Cenabı hak Tevbe suresinin 84. Ayetinde euzubillah bismillah, Ve la tusalli ala ehadin minhum mate ebeden ve la tekum ala kabrih, innehum keferu billahi ve resulihi ve matu ve hum fasikun. Onlardan ölen biri üzerine ebediyyen dua etme, onların üzerine namaz kılma ve böyle birinin kabri başında ayakta durma, buyurur.

Demek ki onlar için namaz kılınmaz ve dua edilmez. Kabri başında ayakta durulmaz.

Kabir sahibini olarak bir büyüğümüzü ziyaret etmemizi engellemeye çalışan, küçümseyen ziyaretimizi anlamsız bulanlar olur. Bu ayet kabir sahibini ziyaret etmenin delillerindendir. Kabir sahibi ziyaret edilir ve ziyaret esnasında ayakta dua edilir.

Euzubillah bismillah, ve rabatna ala kulubihim. Ey rabbimiz kalplerimizi metin eyle kalplerimizi güçlü ve metanetli kıl.

Amin, Amin, Amin… el Fatiha

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page