top of page

GÜNAHLAR UNUTKANLIĞI ARTIR


1-Günahların Akıl ile Etkileşimi

Unutmak kavramı kuranımızda nisyan olarak geçer. Kuranımız unutmayı 45 ayetin 34 tanesinde; İnsanın cenabı hakka dönük sorumluluklarını kasıtlı olarak terk etmesi şeklinde tarif etmektedir.

Peygamber Efendimiz (sav.) bir hadisi şeriflerinde; günahı işleyen kimsenin aklı bir daha dönmemek üzere gider, buyuruyor.

İnsanlarda hem akıl hem zekâ bulunur. Zekâ ile akıl iki farklı kavramdır. İnsanoğlunda 5 çeşit akıl, 8 çeşit zekâ vardır.

1- Gariz akıl yani tabi akıl; Bu akıl kafir veya müslüman her insanda var olan akıldır. Herkes bu aklıyla Allahın var ve bir olduğunu bulabilme yeteneğine sahiptir.

2-Tekellufi ve teklifi akıl; Bu akıl iki şekilde artırılır. Herkes bu aklı artırıp artırmama iradesine sahiptir. Cenabı hak Necm suresinin 39. Ayetinde Euzubillah bismillah Ve en leyse lil insani illa ma sea, Ve gerçek şu ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur, buyurur. Her insan nefsine dönük kazancını kendi elde eder. Ve insan bu aklını çalışarak, âlimlerle sohbet ederek artırabilir. Buna tecrübe de diyebiliriz.

Yukarda hadisi şerifte bahsi geçen ve günah işleyen kimsenin giden aklı bu akıldır. Bu akıl gidince de unutkanlığı artar. Bizler çalışmayla ve ilimle bu aklımız artırmalıyız. Aksi halde genç yaşta dahi aklımızı yitirebiliriz.

Günah işleyen kişi aklını kaybettiğinde; 1-İkinci akıl devreden çıkacağı için aklı azalır. 2- Ahmaklaşır. 3-Unutkan olur.

Hazreti Peygamberimizin özel yetiştirdiği sahabelerden İbn-i Mesud (ra); Kul işlediği günah nedeniyle bildiğini dahi unutur, buyuruyor.

3-Ata-i akıl; Bu akıl istisna bir akıl olup cenabı hakkın sadece müslümanlara verdiği akıldır. Müslüman bir kimse gayri müslimlerden akıllıdır. Yeter ki bizler kendimizi aşağı görmeyelim. Yeter ki öz güven eksikliği yaşamayalım. Gayri müslimin teknolojisinin temelinde ecdadımızın icatları vardır.

4- Nebevi akıl; Peygamberlerin 6 sıfatından biri fetanet yani akıllı olmaktır. İşte bu akıl peygamberle verilen akıldır.

Cenabı hak Bakara suresinin 258. Ayetinde …Kale İbrahimu fe innallahe ye’ti biş şemsi minel maşrıkı fe’ti bihe minel mağribi… İbrahim; Öyleyse Allah güneşi doğudan çıkarıyor sen de batıdan çıkar dedi, buyuruyor. İbrahim (as.) bu soruyu sorduğunda 9-10 yaşlarındaydı. Peygamberlere verilen bu akıl sayesinde onlarda ahmaklık, bunaklık olmaz.

5- Teşrifi akıl; Bu akıl ise sadece Peygamber Efendimize verilen akıldır.

Demek ki ikinci guruptaki Tekellufi ve teklifi akıl işlediğimiz günahlar nedeniyle yok olabiliyor. Bu aklımızı geliştirmek, canlı ve diri tutmak, çok çalışıp geliştirmek için bir günah işlediğimizde tövbe istiğfarımız yapmamız gerekiyor.

Cenabı hakkın Kalem suresinin 4. Ayetinde Euzubillah bismillah ve inneke le ala hulukın azim, sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurması onun istisnalığının delilidir.

2- Unutkanlığı Artıran Günahlar

Unutkanlığı artıran bu günahlar beş ana guruba ayırıyoruz.

1- Cenabı hak Zümer suresinin 8. Ayetinde Euzubillah bismillah Ve iza messel insane durrun dea rabbehu muniben ileyhi summe iza havvelehu ni'meten minhu nesiye ma kane yed'u ileyhi min kablu ve ceale lillahi endaden li yudılle an sebilih, kul temetta' bi kufrike kalilen inneke min ashabin nar, buyurmaktadır. Yani Cenabı hakka  eş isnad edenler 2. gurupta saydığımız aklını kaybederler. Bu ayeti celile sadece kafirleri değil tüm insanlara yöneliktir. Çünkü müslümanlar da Cenabı Hakka eş isnat ederler.

Bunun toplumumuzda ki örneklerine bir baktığımızda;

1-(Haşa) Ben buranın Allahıyım… Allahın oğlu olsan… Senin Allahın gelsin… Allahın seni kurtarsın gibi sözler söyleyenler de rabbimize eş koşmuştur.

2- Tevbe suresinde sayılan kötülüğü emreden, iyiliklerden vazgeçirmeye çalışan ve cimrilikte ileri gidenler olarak sayılan kişiler de aklı giden guruptadır.

3- Rabbimiz Kuranımızda dört surede o kadar bol nimet verdim ki uzun ömür ile zevk içinde yaşamak ile menfaatlendirdim ama şükretmediler ve zikretmeyi unuttular, buyuruyor. Topluma baktığımızda herkesin sürekli şikayet ederek verilen nimetleri inkar ettiğini görüyoruz. Bu günahlar da yine akıllarını kaybetmelerine sebep olan günahlardandır.

4- Bu günahlar Zümer suresinde iki gurup şeklinde anlatılıyor. Birinci gurup dua etmeyi unutanlar buyuruyor. Dua etmeyi unutan aklını kaybeder ve bunaklaşır.

Cenabı Hak Furkan suresi 77. Ayetinde Euzubillah bismillah, Kul ma ya'beu bikum rabbi lev la duaukum, duanız olmasa rabbim size niye değer versin buyuruyor.

Dua ibadettir. Yapmayan Rabbimiz katında değersizdir. Bir müslümanın dua saati olmalı günlük olarak evde yalnız başına dua etmelidir. İkinci kişilerin yanında dua etmek dua değildir. Kibir ve gururuna basmayan dua edemez. Cenabı hak onun için değerimizi duamızla ölçer. Dua kalp ile dilin birleşmesiyle olur.

5- Rabbimiz Haşr suresinin 19. Ayetinde Euzubillah bismillah …fe ensahum enfusehum… nefislerini unuttular, buyurur. Nefsimizi unuttuğumuzda günah işleriz ki buda ikinci aklımızın yok olmasına sebep olur.

3-Günah İşleyen Kişilere Şeytanlar musallat Olur

Bu şeytanlar kişiyi aşağıların aşağısına düşürmek için sürekli mücadele ederler.

1-Enam suresine göre kişiyi din ile alay edilen yerlerde oturmaya devam ettirirler. İslam dinine hakaret ve alay edilen ortamlarda bulunmamızı sağlar ki bu davranışımız unutmamızı artırır.

2-Yusuf suresinin 42. ayetinde Euzubillah bismillah Ve kale lillezi zanne ennehu nacin minhumazkurni inde rabbike fe ensahuş şeytanu zikre rabbihi fe lebise fis sicni bid'a sinin. O ikisinden, kurtulacağını umduğu kimseye dedi ki: "Rabbinin yanında beni an." Ne var ki şeytan, ona rabbine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. O da nice yıllar zindanda kaldı, buyuruyor.

Görüldüğü üzere şeytanlar salih kişilerin anılmasını istemezler. Onlar fasık kişilerin anılmasını sağlarlar. Suçu ve suçluyu öven bir mecliste bulunduğumuz zaman unutkanlığımız artar.

3- Cenabı hak Kehf suresinin 63. Ayetinde …fe inni nesitul hut, ve ma ensanihu illeş şeytanu en ezkureh…doğrusu ben balığı unuttum; onu hatırlamamı muhakkak şeytan unutturdu, buyuruyor.

 Şeytanlar Yuşa (as.) gibi seçkin bir zata dahi unutturdu. Şeytanlar salihler ile birlikte olmayı ve verilen sözü tutmayı unuttururlar. Kişi Salihlerle sohbet etmeyi sevmiyorsa ve verdiği sözünü unutuyor, tutmuyorsa bu ameli terk etmenin sorumluluğu olarak unutkanlığı artar. İkinci aklını kaybeder.

Buna göre; Manevi ilim hafızayı güçlendirir. Manevi ilimin ilki duadır. Salih kimseden dua almak bir ilimdir.

Eba Hureyra Hazretleri bir gün Peygamber Efendimize gelerek; Ya Rasulullah benm okumam yazmam yok senin yanında da en çok kalanlardanım hadisi şerifleri doğru aktarabilmem ve bendeki unutkanlığın yok olması için dua eder misin, dedi. Peygamber Efendemiz Ya Eba Hureyre bana bir örtü getir dedi. Sonra bir miktar dua etti. Elini sanki o örtüye silkeledi. Ve örtüyü kapattı. İnşaallah artık bu dua bereketiyle unutkanlığın kalmayacak, buyurdu. Eba Hureyre Hazretleri 5374 adet hadisi şerif aktarmıştır. 7000 sayfalık İbni Mace’de 4341 hadisi şerif olduğunu düşünürsek 5374 hadisi şerifin ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz.

Hazreti Peygamber Efendimizin döneminde sahabe efendilerimizin çoğunda okuma yazma yoktu. Hatta bilen sayısı 20 küsürdü. O dönemde dışarıdan gelen mektupların çoğu İbraniceydi. İbranice bilen sahabe de yoktu. Peygamber Efendimiz Zeyd İbni Sabiti çağırıp Ya Sabit İbraniceyi öğren, buyurdular. İbni Sabit bu manevi emir gereği 10 gün içinde İbranice öğrendi. Çünkü Manevi emir bereketi ile gelir.

Hanbeli Mezhebi İmamı Ahmet İbni Hanbeli’nin ezberinde 1 milyon hadisi şerif vardı. Müsned isimli eserinde 30 bin hadisi şerif vardı. Bu kadar bilgiyi beyninde tutabilmesi ilimle iştigal etmesi ve ikinci aklının zirve yapmasındandır.

4- Mücadele suresinde de Şeytanların unutkanlığı artırmak için kişiyi kuşattığı yapacağı ibadetleri, kuran kıratını ve tesbihatı unutturdukları buyrulur.

Çok unutulan ve unutturulan bir namaz (ikindi)

Bakara suresinin 75. ayetinde Euzubillah bismillah Hafizu alas salavati ves salatil vusta… özellikle orta namazı koruyun, buyuruyor.

Namazı nasıl koruruz? Namazı, ikame ettikten sonra namazı yok edecek günahları işlemeyerek, fuhuş ve münker işleri yapmayarak koruruz.

Hazreti Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde; İkindi namazını geçiren kimse sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibidir, buyuruyor. İnsanoğlunun meşguliyetinin en yoğun zamanı ikindi namazı vakti ve devamıdır.

4- Unutkanlıkların Çözümü için Rabbimizin Reçetesi

 Kuranımızda geçen ve yukarıda saydığımız 9 ana gurup günahlar sebebiyle oluşan unutkanlıklardan kurtulmamızın reçetesini Cenabı Hak Kehf suresinin 24. ayetinde Euzubillah bismillah …vezkur rabbeke iza… unuttuğun vakit rabbin zikret, buyurarak bizlere öğretmektedir.

Bir şeyi unuttuğumuzda hatırlamak için Rabbimizin 99 esmasından dilediğimizi 33 defa zikredelim. Böylelikle bu emri yerine getirerek bu ilahi receteyi ittiba etmiş oluruz.

Ey Yüce rabbimiz! El vedud esma-i şerifini zatı tealana tevessül ederek istiyoruz ki bizleri sev ve sevdiklerine sevdir. Amin, Amin, Amin El FATİHA

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page