top of page

AHLAKIMIZDAKİ MARAZ ÇEŞİTLERİ


11- Kin Tutma Virüsü

Cenabı hak Muhammed (Kıtâl)  suresinin 29. Ayetinde Euzubillah bismillah …fi kulubihim maradun en len yuhricallahu adganehum, kinlerinin ortaya çıkmayacağını mı sandılar, buyuruyor. Yani yaratılmış olan herkesin kininin ortaya çıkacağını bildiriliyor. İnsanın kalbinin hastalanmasında en etkili sebep kindir.

Kin, kuranımızda 5 defa geçer edga ve ğın olarak ifade edilir. Kuranımız bunu kinle ilişkili olan ve aynı kökten türeyen 3 değişik kelimeyle ifade eder. Birincisi cimrilik, ikincisi kin ve üçüncüsü ihanettir. Cimrilik kinin ana temelidir. Cimrilik artar kin olur kin de zamanla ihanete dönüşür.

Cenabı hak kini edğa ve ğıl dan sonra bir de gulül olarak ifade eder. Gulül ise gizli ihanet demektir.

Hazreti peygamberimiz (sav.) bir hadisi şeriflerinde; Müslümanların başına yönetici, idareci olduğu zaman onlara zulmeden, onların malını çalan kimseye Allah cenneti haram kılar, buyuruyor. Demek ki yetkili kişiler kendine emanet edilen malları ne çalmayacak, çalınmasına müsaade etmeyecek yani asla ihanet etmeyecektir.

İkinci bir hadisi şerifte ise, zekât memurlarının aldığı hediyeler gulüldür, buyuruyor. Yani yetkili olanların hediyeler alması doğru değildir alırsa ihanet etmiştir.

Hazreti Sevban (ra.)’nın aktardığı bir hadisi şerifte de, Her kim kamu malına ihanet etmeden uzak ölürse şirke düşmediği müddetçe mutlaka cennete girecektir, buyuruyor.

Sahabe efendilerimiz Bir savaş esnasında; Ya Rasulullah falan kişi şehit oldu dediklerinde Peygamberimiz (sav.) Hayır kamu malından aşırdığı bir tek elbise yüzünden onu cehennemde gördüm, buyurdular.

Bu ayet ve hadisi şeriflerin sosyal hayatımıza yansımasına dönersek;

1-Elektirk parası ödemeyenler. 2- Gaz parası ödemeyenler. 3- sınavlarda soru çalıp hak yiyenler. 4- Kamu malını kendi arazisinin içine katanların hepsi ihanet etmişlerdir.

Huneyn savaşından dönerken ganimetlerin paylaşılması esnasında Hazreti peygamberimiz (sav.) iğneyi de ipliği de getirin buyurarak adil bir şekilde herkesin hakkını almasını önemsemiştir.

Yine sahabe efendilerimiz savaşta ölen bir kişinin cenaze namazını kılınması için hazırladıklarında Peygamberimiz (sav.); Siz arkadaşınızın namazını kılınız, ben katılamayacağım dediler. Sahabeler şaşırarak sebebini sorduklarında Peygamberimiz (sav.) arkadaşınız iki dirhem etmeyecek boncuk ve iki ayakkabı bağcığı ile ihanet etmiştir, buyurdular.

Başka bir hadisi şerifte de Kamu malını aşıran kimseyi gördüğü zaman devlete ihbar etmeyen aynen onun gibidir, buyuruyor.

Kişi bir yerin soyulduğuna şahit olur da ev sahibine hırsız hakkında bilgi vermez, onu gizlerse aynı suçu işlemiş gibidir.

Peygamberimiz (sav.) Allaha ve ahiret gününe inanan bir kimse müslümanların ganimetinden olan bir hayvana zayıf düşürünceye kadar binip de geri getirmesin. Yine Allaha ve ahiret gününe inanan bir kimse müslümanların ganimetinden bir elbiseyi eskiterek getirip hazineye bırakmasın, buyuruyor.

Kişi kamuya ait bir malı şahsi işlerinde kullanıyorsa ihanet etmiştir. Kolluk personelinin verilen giysileri çok laubali kullanarak yıpratmaları da ihanete girer.

Cenabı hak Hicir (47.) ve Araf (43.) surelerinde Euzubillah bismillah, fi sudurihim min gıllin, göğüslerindeki kin düşmanlığını çekip almışızdır buyuruyor. Yani gerek insan gerek cin gönlündeki kini sıfırlayamaz ancak onu zayıflatmak için mücadele etmesi ibadettir.

Bu ayete göre Cenabı hak cennet ehlinin kalplerinden kini söküp alacağını ifade buyuruyor. Kalpteki kini yok etmek sadece Cenabı hak tarafından cennette yapılabilir.

Haşr suresinin 10. Ayetinde Euzubillah bismillah, Vellezine cau min ba'dihim yekulune rabbenagfir lena ve li ihvaninellezine sebekuna bil imani ve la tec'al fi kulubina gıllen, Ey rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma, buyuruyor.

 Müslüman bu ayeti günlük okuyarak bu şekilde dua etmelidir. Bu emre itaat etmek için Mekarimül Ahlak mektebinin tesbihatında okuduğumuz Yâ Rabbi! Okuduklarımdan hâsıl olan Ecri ve sevâbı Peygamber Efendimiz’in, Ehl-i Beyti’nin ve Ashâb-ı Kirâm hazarâtının ruhlarına Peygamberler silsilesi’nin ervâh-ı tayyîbeleri’ne Hz. Ebûbekir Sıddîk (ra) Efendimiz’den Günümüze kadar gelen Sâdât-ı Kirâm hazarâtının ruhlarına Hayatta olan, meşâyıh-ı zevil ihtiram hazarâtının rûhâniyetlerine Hassâten, geçmiş ecdâdım’ın ruhlarına Hediyye eyledim. Kabûl eyle Yâ Rabbi! Vâsıl eyle Yâ Rabbi! duası ile her kesimi dahil edip kısaca bu ayete itaat etmiş oluyoruz.

Bu ayet ve hadisi şeriflerin bize dönük nasihatlerine dönersek;

1-Bir hadisi şerifte bir toplumda kamu mallarına ihanet edilmeye başlarsa o toplumun hepsinin kalplerine korku düşer.

2- Cenabı hak Ali imran suresinin 161. Ayeti celilesinde euzubillah bismillah… ve men yaglul ye'ti bima galle yevmel kıyameh, Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelecektir, buyuruyor. Yani kişinin çaldıkları onun peşinde huzura gelecek.

3-Ammeye ait kamu malını kötüye kullanmak büyük günahlardandır.

4- Cimriliği asgari tutun yoksa cimrilik kine dönüşür, kinde tüm günahlara temel oluşturan bir haslettir.

12- Haset Etme Virüsü

Cenabı hak felak suresinin 5. Ayetinde euzubillah bismillah, Ve min şerri hasidin iza hased, haset edenin şerrinden bana sığının, buyuruyor.

Haset bir kişinin elinde olan nimeti istemeyip o nimetin elinden çıkmasını istemektir. O nimeti kaybetmesi için çalışmak müslümanların arasındaki hasettir.

Kafirlerin Müslümana dönük hasetine ise; Bakara suresinde euzubillah bismillah enfusihim kelimesi geçer ki iman edenleri nefisleri kıskanır anlamına gelir. Yani onlar imana, müslümanlara verilen nimetlere tahammül edemezler, buyuruyor.

Cenabı hak Tevbe suresi 74. Ayeti celilede euzubillah bismillah...ve ma nekamu illa en egnahumullahu ve resuluhu min fadlih….Öç almaya kalkışmaları da ancak Allah ve Resulünün kendi fazlından onları zengin etmiş olmasındandır. Dünyadaki bu savaşların asıl sebebi onların Müslümanlara verilen nimetlere tahammül edememelerindendir.

         13- Günah İşlemeye Meylettiren Virüsü

Günah kelimesi Farsçadan girmiştir. Günaha meyleden nefistir. Günah kuranda 25 değişik kelime ile anlatılır.

Günah işlediğinde kişinin sırtına bir yük biner. Bu yükleri ahirete kadar sırtında taşır. Cenabı hak kendine dönük ve kişinin nefsine dönük günahlarını affeder ama diğer insanlar karşı işlenen günahlar kul hakkıdır ve karşılıklı helalleşmeyle olur.

Cenabı hak İbrahim suresinin 43. ayetinde Euzubillah bismillah la yerteddu ileyhim tarfuhum, ve ef'idetuhum heva, kendilerine göz ucu ile bakamaz durumda olur ve kalpleri korkudan idrak fehim kabiliyetini zayi eder durumdadırlar, buyuruyor.

Kişi işlediği günahın ağırlığını, oto kontrol terazisiyle anlar. Günah işleyen kimse günahı işlediği anda vücudunda safra, bulantı ve kusma öğünmesi oluşur. İşte bu az önce işlediği günahtandır.

Bir kişi intihar ettiği zaman önce dudağın kenarlarına bakılır eğer kusma belirtisi varsa biri öldürmemiş kendi intihar etmiştir çünkü intihar eden günah işlemiştir sebebi budur.

Günah işleyen aynada kendine bakamaz, utanır.

14- Gazap ve İntikam Virüsü

Müslüman yasakları bile bile çiğnediğinde gazaba uğrayacağı Maide suresinde açıkça haber verilir.

Bir müslüman başka birine zulmederse gazabı ilahiyi yıldırım gibi üzerine çeker.

Buruc, Tevbe ve Araf suresinde ise kafirler iman edenlerden intikam alırlar buyurur. Onun için kafirler müslüman öldürdükçe rahatlama hissederler. Onlar imana tahammül edemedikleri için kalpleri hastadır. Zalimlerin bu zulümlerine mukavemet gösteremeyen zayıf Müslümanlar için Cenabı hakkın Ya azizül zuntikâm, La ilahe illallahul vahidül kahhar ve Ya şedüdül ikab esmaları devreye girer. Cenabı hak ahrette veya dünyadayken onlardan intikam alır.

15- Cehil Manevi Virüsü

Bakara suresinin 67. ayetinde euzubillah bismillah euzu billahi en ekune minel cahilin, ya rabbi cahil olmaktan sana sığınırım buyurur. Kuranımızda bu ayete eş anlamlı 24 ayeti celile vardır.

16- Kizb Manevi Virüsü

Bakara suresinde yekzibun buyurur ki yalan söylemelerinden anlamındadır. Her türlü yalan haramdır.

Peygamberimiz sav Yalan sapıklığa götürür, buyurur. Çünkü yalan insanın fıtratını bozar.

Başka bir hadisi şerifte de kulun kalbini en çok bozan amel kibir ve yalandır, buyuruyor.

17- İki Yüzlülük Manevi Virüsü

Cenabı hak Ali İmran suresinin 154. Ayetinde euzubillah bismillah …fi sudurikum ve li yumahhısa ma fi kulubikum, Sadırlarınızda olanları gizleseniz de açıklasanız da Allahu Teala onları bilir, buyuruyor. Peygamberimiz (sav.) insanların şerlisi iki yüzlü olanlarıdır buyurur

Bu 17 hastalığın dışa dönük belirtisi 2 tanedir.

1- Bu kişilerin gerek niyetlerinde gerek iradelerinde gevşeklik olur. Bunlar her konuda kararsızdır.

2-Ahzab ve Muhammed suresinde Euzubillah bismillah zağa ve nağşiyyi geçer ki bu kişilerin bakışları sönüktür, baygındır, canlılık yoktur. Başkasına aktaracağı pozitif enerji yoktur. Allah muhafaza yılanların gözü gibi baygındır.

Vel hasıl; Çok istişare edip çok danışın ama karar verdikten sonra asla vazgeçmeyin.

Gözünüzde hayat emaresi olsun. Bakışlarınız sönük ve karşıya negatif enerji saçan bir haleti ruhiye halinde olmasın.

Cenabı hak marazlı kalpleri en ağır şekilde kınar ve onların acı bir azap çekeceklerini ifade eder. 

Sonuç olarak;

Kalbimiz paslanmış, perdelenmiş gaflet bulutu içinde kalmış ve kasvet halini yaşıyorsa tedbir almaz isek taşlaşma olur ve bu hal müzmin hastalığa dönüşebilir. Ve dahi tevfikten mahrum kalarak hizlana muhatap oluruz.

Euzubillah bismillah, en yutahhire kulubehum. en yutahhire kulubehum. en yutahhire kulubehum. Ey rabbimiz 9 hizlan kapısını bize açma, bize 9 ihsan kapısını aç, bizi ihsanınla tedavi et. Kalplerimizi tahir eyle.

Amin, Amin, Amin… el Fatiha

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


bottom of page